Algemene voorwaarden

Begrippen en definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Voertuig:
 het voertuig die het onderwerp is van de overeenkomst.
Verhuurder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, die als verhuurder van het voertuig de overeenkomst sluit.
Huurder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, die als huurder of opdrachtgever de overeenkomst sluit.
Huurovereenkomst: opgesteld document voor verhuurder en huurder waarin beide partijen nadrukkelijk zijn genoemd, een getekende offerte geldt ook als huurovereenkomst.

1: Algemeen
1.1. Deze huurvoorwaarden gelden voor iedere offerte en overeenkomst tussen verhuurder en huurder, mits er door beide partijen schriftelijk is afgeweken.
1.2. Deze huurvoorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met de verhuurder voor de uitvoering waarvan diensten van derden dienen te worden betrokken.
1.3. Eventuele afwijkingen op deze algemene huurvoorwaarden zijn alleen geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

Uitvoering van de overeenkomst
2.1. De verhuurder draagt er zorg voor dat het voertuig in goede staat van onderhoud verkeert.
2.2. De huurder draagt er zorg voor dat alle gegevens, voor uitvoering van huurovereenkomst, tijdig worden aangeleverd.
2.3.Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat verhuurder is uitgegaan van door de huurder verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.2.4. Huurder vrijwaart verhuurder voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan huurder toerekenbaar is.
2.5. Verhuurder houdt zich het recht voor een ander vervoermiddel in te zetten tijdens de huurperiode dan oorspronkelijk overeengekomen bij overmacht door technisch falen. Dit is te bepalen door de verhuurder en de huurder kan hier geen rechten aan ontlenen. Verhuurder verplicht zich de tarieven van het vervangende vervoermiddel te hanteren, mits deze lager zijn.
2.6. De verhuurder is op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen voor verlies, diefsta l of schade van eigendommen van de huurder tijdens de huurperiode.
2.7 De verhuur is op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen voor lichamelijk letsel. Uitzondering hierop is de wettelijke verplichting tot schadevergoeding door aantoonbare opzet of grove schuld door verhuurder.
2.8. De verhuurder behoudt altijd het recht om de te rijden route aan te passen wanneer wordt ingezien dat deze route technisch te veel vraagt van de oldtimers. Daarbij worden snelwegen vermeden en zandpaden alleen begaan bij passende weersomstandigheden.

Offertes
De door verhuurder gemaakte offertes zijn vrijblijvend. Offertes hebben een geldigheidsduur van 10 werkdagen tenzij anders aangegeven. Verhuurder is alleen aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de huurder schriftelijk binnen de 10 werkdagen wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven.

Betaling
4.1. Na akkoord op de offerte met inachtneming van de geldigheidstermijn hiervan, wordt de aanvraagfactuur verstuurd. De betalingstermijn hiervan is binnen 5 werkdagen. Drie weken voor aanvang van boeking wordt de restantfactuur verstuurd. De betalingstermijn hiervan is tevens 5 werkdagen.
4.2. Extra gereden kilometers, extra uren en extra gemaakte (onverwachte) kosten worden achteraf belast door middel van een factuur.
4.2. Verhuurder is te allen tijde, zowel bij het aangaan van de gebruiksperiode als bij de eventuele verlenging daarvan, gerechtigd betalingszekerheid of een opdracht tot contante betaling van huurder te verlangen.

Annulering van de huurovereenkomst door huurder
Bij annulering van de huurovereenkomst door de huurder binnen één maand voor aanvang van de huurperiode zal 50% van het verschuldigde bedrag in rekening worden gebracht.

Kosten verbonden aan het gebruik van het voertuig
Gedurende de in de huurovereenkomst afgesproken periode zijn de aan het gebruik van het voertuig verbonden kosten, bijvoorbeeld tolgelden, vergunningen en de kosten voor parkeren, voor rekening van huurder.

Gebruik van het voertuig
7.1. Huurder dient op zorgvuldige wijze met het voertuig om te gaan en ervoor te zorgen dat het voertuig overeenkomstig zijn bestemming wordt gebruikt.
7.2. Huurder is gehouden de auto schoon te houden. Bij niet nakoming van deze verplichting kunnen schoonmaakkosten in rekening worden gebracht, met een minimum van €25,-.
7.3. Het is niet toegestaan in de voertuigen te roken.
7.4. Het is de huurder ten strengste verboden in/op het voertuig te gaan staan.
7.5. De huurder mag geen huisdieren in het voertuig vervoeren.
7.6. De verhuurder is nooit aansprakelijk voor (de gevolgen van) schade aan, door de huurder met het voertuig vervoerde goederen.

Gebreken aan het voertuig en aansprakelijkheid verhuurder
Tussen partijen kan een tekortkoming aan het voertuig niet als gebrek gelden. De huurder kan bij een tekortkoming of gebrek aan het voertuig geen aanspraak maken op de reeds voldane vergoedingen.

Toepassing recht
Op onze overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing.